Parlament novelizoval katastrálny zákon, zákon o správnych poplatkoch a zákon o geodézii. Prevažná časť novely zákona bola publikovaná pod č. 212/2018 Z.z a nadobudla účinnosť 1.10.2018. V tomto blogu Vám v skratke opíšem najdôležitejšie zmeny, ktoré novela katastrálneho zákona prináša do praxe a dotkne sa aj služby realitných kancelárií a ich klientov.

Evidencia cien nehnuteľností

V informačnom systéme katastrálneho portálu budú evidované kúpne ceny prevádzaných nehnuteľností. Upresnil sa okruh osôb majúcich právo vstupu do zbierky listín, ktorým bude možné poskytnúť údaje z katastra o cene.

Skrátenie lehôt

Skráti sa lehota na výmaz záložného práva z 60 na 5 dní. Od 1.10.2019 bude lehota na záznam pri využití elektronického formulára skrátená na 30 dní.

Povinné náležitosti návrhu na vklad

Návrh na vklad bude po novom musieť obsahovať deväť povinných náležitostí. Novela zákona pridala ďalšie náležitosti ako presné určenie nehnuteľnosti, alebo podielov. Taktiež musí byť v návrhu vymedzený právny úkon.

Súpis nehnuteľností

Zjednotila sa žiadosť o vyhotovenie súpisu nehnuteľností, ktoré vlastnia občania na celom území Slovenskej republiky. Doteraz bolo potrebné o všetky listy vlastníctva požiadať samostatne.

Nová povinnosť pre obce

Obce majú po novom povinnosť zapisovať do informačného systému katastra úžitkovú plochu alebo podlahovú plochu bytu, počet izieb, údaje o rekonštrukcii a dátum kolaudácie rodinného domu alebo bytu a tiež počet podlaží rodinného domu alebo bytového domu.

Netreba prikladať geometrický plán

K listinám a zmluvám určeným na zápis nemusí občan dokladať aj geometrický plán. Bude potrebné iba číslo, pod ktorým bol tento plán overený. Geometrický plán overený katastrom už je raz evidovaný v katastrálnom operáte a tak sa nemusí dokladať ďalšia kópia.

Prílohy k návrhu na vklad

Doteraz zákon presne vymedzoval, aké dokumenty je potrebné doložiť k návrhu na vklad. Po novom zákon tieto dokumenty len označuje ako „listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie“. Po novom je zodpovednosť prenesená na účastníkov konania, predtým si musel úrad sám zaobstarať všetky ďalšie listinné dôkazy.

Zápis inžinierskych a drobných stavieb

Do katastra bude možné zapísať iba stavby, ktoré sú ohraničené obvodovými múrmi a strešnou konštrukciou. Vlastníkom iných typov stavieb (parkoviská, cesty a pod.) sa touto úpravou obmedzilo ich vlastnícke právo, pretože bez zápisu v katastri nehnuteľností nie je možné stavbu predať.

Vyhotovenie kópií

Občania si budú môcť vyhotoviť kópie z katastrálneho operátu napr. prostredníctvom mobilného telefónu. Doteraz zákon dával oprávnenie iba na vyhotovenie výpisov, odpisov a náčrtov.

Všetky vyššie spomenuté zmeny budú aplikované v praxi. Z pohľadu prevodov vlastníctva je pre predávajúcich a kupujúcich dôležitý správne vypracovaný návrh na vklad do katastra a určenie príloh vkladu. Až samotná prax ukáže či novela pozitívne ovplyvní fungovanie katastra. Ak si nie ste istí postupom podľa novely, oslovte realitného poradcu, ktorý vám bude nápomocný pri celom procese v konaní pred katastrom.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa zapojiť do diskusie?
Neváhajte sa podeliť o svoj názor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *