V začiatkoch krízy akej čelíme aktuálne, a bude sa ešte prehlbovať, sú prenájmy najviac rizikovou zložkou realitného trhu. Či už ide o nájomné vzťahy zabezpečujúce bývanie, alebo komerčné prenájmy, zmluvné strany riešia najčastejšie okamžité ukončenie prenájmu, v druhom rade je to zmena výšky nájomného.

Účastníci zmluvy si musia uvedomiť, že sú viazaní zmluvou, ktorá sa riadi ustanoveniami, ktoré si strany dohodli zmluvne a taktiež sa riadi príslušným zákonom, ktorý upravuje nájomné vzťahy.

Najideálnejšou možnosťou je ukončiť zmluvný vzťah dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu. Ukončiť prenájom môžete aj podaním výpovede podľa dohody v zmluve, najskôr však musíte dodržať ustanovenie o výpovednej lehote, čím sa vám predĺži nájomný vzťah o túto dobu. Niektoré zmluvy obsahujú aj klauzuly o zmluvných pokutách pri predčasnom ukončení prenájmu. V prípade komerčných nájmov môže byť zmluvná pokuta vo výške 6 mesačných nájmov, kde finančné prostriedky sú v zábezpeke u prenajímateľa.

V tomto čase, keď o prácu prídu desaťtisíce ľudí, bude ukončovanie prenájmov horúcou témou. Niektorí prenajímatelia sa k tomu stavajú zodpovedne a zaujíma ich hlavne, či ich nájomca má čo položiť na stôl a dohodne sa s ním na znížení nájmu. Vyskytnú sa však aj prípady, kedy prenajímateľ bezohľadne oznámi nájomcovi, že nájom zvyšuje. Upozorňujem, že ak máte podpísanú riadnu nájomnú zmluvu, všetky zmeny zmluvných podmienok dohadujte písomne, kde musia vyjadriť súhlas so zmenami obe strany. V žiadnom prípade nepristupujte na zmeny podmienok ústnou formou, a ani neposielajte zvýšené nájomné.

V prípade, že potrebujete dodatok k zmluve, alebo spísať výpoveď, viem vám poskytnúť bezplatne vzory dokumentov. Stačí ak ma kontaktujete na email, opíšete vašu situáciu, ja vám obratom zašlem vzor dokumentu.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk