REALITNÝ PORADCA

Realitný maklér pôsobí na realitnom trhu výkonná zložka realitnej kancelárie, ktorý v jej mene realizuje úkony súvisiace so sprostredkovaním predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Ak má realitný maklér živnostenské oprávnenie aj na výkon realitnej činnosti, môže vo svojom mene vystupovať aj ako samostatný realitný sprostredkovateľ (zväčša však tomu bráni dohoda s realitnou kanceláriou). Pre označenie realitných maklérov sa používajú aj ďalšie výrazy s rovnakým alebo obdobným významom, ako napríklad : realitný manažér, realitný agent, realitný konzultant a pod. Jeho vzťah s realitnou spoločnosťou je možný vo viacerých režimoch :

Podnikateľ – živnostník

Ide o najčastejšiu formu spolupráce medzi realitnou kanceláriou a maklérom, potvrdenou exkluzívnou písomnou dohodou (mandát zmluva, zmluva o výhodnej spolupráci, a pod.). V nej so obe strany dohodnú podmienky spolupráce, odmenu ale aj sankciu v prípade porušenia pravidiel spolupráce.

Výhody :

Vyšší podiel z provízie, spravidla progresívny rast podľa objemu uskutočnených obchodov, pohyblivá pracovná doba, samostatná pracovná činnosť, možnosť výberu zákaziek.

 Zamestnanec – živnostník

Realitná kancelária a maklér uzavrú medzi sebou pracovnú zmluvu.

Výhody :

Stabilný príjem, prideľovanie pracovnej činností a zákaziek, materiálno-technické zabezpečenie (služobné vozidlo, počítač, telefóny), zodpovednosť zamestnávateľa, (miera zodpovednosti zamestnanca len do výšky 4-násobku priemernej mesačnej mzdy).

 Individuálny režim spolupráce

Maklér spolupracuje s realitnou kanceláriou na základe individuálnej dohody (externe). Je schopný riešiť úlohy, organizovať potrebné kroky smerujúce k realizácii obchodu aj popri svojej inej zárobkovej činnosti.

Postavenie a činnosť realitného makléra

Maklér tvorí v organizácii realitnej kancelárie základnú realizačnú jednotku. Nie je nadradený asistentkám , marketingovému, ekonomickému, či právnemu oddelenie. Je tímovými zložkami realitnej kancelárie. Ich cieľom je vytvoriť harmonický celok, schopný promptne, odborne a efektívne poskytnúť klientovi prvotriedny servis.

Odborný profil realitného makléra

Úspešný maklér má prehľad o aktuálnej situácii na trhu. Pri predaj či nájme pomôže majiteľovi pri odhade trhovej ceny. Disponuje vyjednávacími schopnosťami, pružne reaguje a navrhuje vhodné riešenia. Musí vedieť objasniť celý proces realitného obchodu, vrátane bezpečnej úhrady kúpnej ceny, ovládať súvisiacu právnu problematiku i vkladové konanie na katastri. Dôležité je, aby upozornil na základné daňové povinnosti i kedy jej

predávajúci od platenia dane z príjmu oslobodený. Taktiež by mal mať vedomosti súvisiace s financovaním a úvermi. Organizuje a realizuje obhliadky, pri podozrivých okolnostiach chráni klientov pred možným rizikom. Zastupuje ho a sprevádza pri celom procese realizácie obchodného prípadu.

Pozitívne referencie – základ úspechu

Svoju pozíciu na realitnom trhu si maklér buduje počas celej doby praxe. Je možné dosiahnuť tzv. ,,profesionálny vrchol“ cestou kariérneho rastu. Pokiaľ má maklér záujem, môže si svoje postavenie voči ostatným kolegom zvýhodniť nadobúdaním ďalších poznatkov a aktívnou praxou. Najmä osobitným prístupom k účastníkom realitného obchodu. Za úspech nemožno považovať iba výšku provízie ale počet uzavretých obchodov. V ponímaní serióznej realitnej kancelárie a jej makléra je ich spoločná činnosť považovaná za úmyselnú vtedy, ak majú kupujúci pocit, že dobre kúpili a predávajúci zase, že výhodne predali. Dobré referencie o takejto transakcii sa v okruhu jej účastníkov rýchlo šíria. Pridanou hodnotou sú doporučení klienti hľadajúci spoľahlivého obchodného partnera, ktorému neraz navrhnú i výhradné zastupovanie na sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Vedenie realitnej kancelárie si takýchto maklérov váži, vytvára im zodpovedajúce pracovné podmienky a prostredie, nehovoriac o zaujímavom finančnom ohodnotení. Netreba zdôrazňovať, že objemom exkluzívnych zákaziek sa zvyšuje aj prestíž realitnej kancelárie.

Nekorektný prístup – ohrozenie dobrého mena

Na rôznych diskusných internetových fórach sa pranierujú makléri s neprofesionálnym prístupom. Neodbornosťou a nedostatočným záujmom o klienta ohrozujú nielen svoju povesť ale aj meno celej realitnej spoločnosti. Negatívne signály o sebe šíria aj sprostredkovatelia, ktorí ,, nasadzujú“ ponuky do bezplatnej občianskej inzercie. V snahe ušetriť náklady za inzerciu zakrývajú svoju identitu. Ak ju neupresnia ani pri plánovaní ohliadky, sú zo strany záujemcov automaticky vnímaní ako legitímni vlastníci. Táto závažná

nezrovnalosť potom vyjde najavo až pri osobnom stretnutí v priestoroch nehnuteľnosti, čo môže mať za následok narušenie vzťahov a vzbudenie nedôvery.

Spolupráca s inými realitnými sprostredkovateľmi

Úspech makléra spočíva tiež v schopnosti spolupracovať s inými realitnými kanceláriami. Ak mu okolností neumožňujú sprostredkovať obchod vlastnými silami, oslovuje ostatných maklérov. Pri pozitívnej odozve si sprostredkovatelia dohodnú pravidlá spolupráce. Upravia si (najlepšie písomne) svoje práva a povinnosti ako aj spôsob deľby odmeny. Hlavným dôvodom prečo dochádza „k zdieľaniu“ spoločného obchodného prípadu, je obstarávanie aspoň minimálneho zisku pre firmu a zachovanie jej dobrého mena.

Nie všetky realitné kancelárie sú však ochotné vzájomnú spoluprácu nadviazať. Ak napríklad pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu zastupuje klienta výhradne iba jedna realitná spoločnosť, snaží sa obchod zrealizovať samostatne. Je pochopiteľné, že do propagácie takejto zákazky investuje nemalé finančné prostriedky očakávajúc ich návratnosť a zisk. Z tohto dôvodu nemá záujem deliť sa siným subjektom o províziu.

Činnosť realitného makléra

 • v mene realitnej kancelárie vyhľadáva a obchodne príležitosti (spája dopyt s ponukou)
 • poskytuje odborné poradenstvo, v rozsahu, ktorý mu umožňuje platná legislatíva
 • zastupuje záujmy klienta a vytvára mu príležitosť na uskutočnenie realitného obchodu
 • spravuje a aktualizuje ponuku nehnuteľnosti
 • vhodne a efektívne propaguje nehnuteľnosti
 • organizuje a realizuje obhliadky nehnuteľností
 • komunikuje so záujemcami
 • zabezpečuje podklady a dokumentáciu
 • zúčastňuje sa rokovaní
 • spolupôsobí pri právnom servise
 • vykonáva súvisiace úkony na príslušných úradoch a inštitúciách (najme katastrálne konanie)
 • sprevádza klienta počas celého priebehu obchodu
 • realizuje potrebnú činnosť smerujúcu k úspešnému ukončeniu obchodného prípadu
 • koordinuje „popredajný“ servis

Popredajný servis

Realitnému maklérovi je jasné, že jeho životnosť na realitnom trhu je priamo úmerná počtu úspešne zrealizovaných obchodov. Aj po prevode vlastníctva poskytuje klientom ďalšiu súčinnosť, napríklad pri odovzdávaní a prevzatí nehnuteľností, pri prehlasovaní osôb u dodávateľov jednotlivých médií (plyn, elektrina, voda a pod.), prihlásenie sa u správcu a pod. Touto aktivitou sa zapisuje do pamäti účastníkov obchodu, ktorých odporučenia mu otvárajú ďalšie obchodné príležitosti.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk