Zákon o zdravotnom poistení ukladá okrem iného povinnosť platiť poistné aj z ostatných príjmov. Medzi tie sa počíta aj príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Nevzťahuje sa to však na príjmy z predaja, oslobodené od dane a to vtedy, ak prešlo 5 rokov od získania nehnuteľnosti. Platí to aj o príjmoch z predaja nehnuteľnosti, získanej dedením v priamom rade alebo manželom, keď uplynie minimálne 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

Z vymeriavacieho základu sa platí poistné 14%, v prípade zdravotne postihnutého je to polovica.

Ak vzniká povinnosť podávať daňové priznanie, je potrebné ho podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Údaje z daňového priznania daňový úrad pošle zdravotnej poisťovni, ktorá vykoná ročné zúčtovanie poistného na základe príjmu z predaja nehnuteľnosti.

V prípade nedoplatkov zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov, v ktorom je uvedená aj výška dlhu, ktorý je potrebné zaplatiť. Do 15 dní od doručenia výkazu nedoplatkov je možné podať námietky zo strany platiteľa poistného. Uplynutím lehoty na podanie námietok je výkaz nedoplatkov právoplatný a poistený má povinnosť nedoplatok uhradiť do 45 dní od nadobudnutia tohto výkazu.

A ako je to s daňou?

Ak predáte dom, byt, pozemok alebo časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, tak je tento príjem na daňové účely považovaný za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Či tento príjem je zdaniteľný a podlieha zdaneniu záleží od podmienok pre jeho oslobodenie podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov.

V prípade príjmu z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je od dane z príjmov oslobodený, musíte tento príjem uviesť v daňovom priznaní. Jedná sa o príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa paragrafu 8 ods. 1 písm. b zákona o dani z príjmov.

V prípade, že ste v zdaňovacom období dosiahli iba príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú považované za tzv. pasívne príjmy, nie je možné znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela či manželku.

Zákon o dani z príjmov vymedzuje podmienky pre splnenie oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti. Takýto príjem je od dane oslobodený:

– v prípade predaja nehnuteľnosti nezaradenej v obchodnom majetku, po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia

– v prípade predaja nehnuteľnosti nezaradenej v obchodnom majetku, ktorá bola nadobudnutá dedením v priamom rade alebo manželom, ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva

– z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku

– z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitých predpisov – vyradenie v rámci reštitučných zákonov.

V prípade, že je predaj nehnuteľnosti oslobodený od dane, nemusíte tento príjem v daňovom priznaní uvádzať a z tohto titulu daňové priznanie podávať nemusíte.

Pri predaji stavby spolu s pozemkom sa na účely dane z príjmov posudzuje splnenie podmienok na oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti zvlášť za každú nehnuteľnosť – zvlášť za stavbu a zvlášť za pozemok. To aj v prípade, že je v kúpnej zmluve dojednaná jedná suma.

Moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva

– ak je nehnuteľnosť prevádzaná na základe zmluvy, či už kúpnej, darovacej, zámennej, tak sa vlastníctvo podľa Občianskeho zákonníka nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností

– v prípade dedenia sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa

– nadobudnutie rozhodnutím štátneho orgánu sa vlastníctvo nadobúda dňom, ktorý je určený v tomto rozhodnutí a vlastníctvo je nadobudnuté dňom právoplatnosti rozhodnutia.

Výdavky uplatnené pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti závisia od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a od účelu, na ktorý sa nehnuteľnosť využívala. V prípade kúpy je výdavkom zaplatená kúpna cena, pri dedení je to všeobecná cena nehnuteľnosti, určená v uznesení o dedičstve, pri darovaní sa posudzuje, či bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane z príjmov, ak by v čase darovania u darcu došlo k predaju nehnuteľnosti. V prípade majetku zahrnutom v obchodnom majetku je výdavkom zostatková cena. Výdavkami sú aj financie vynaložené na technické zhodnotenie, údržbu či opravy a ďalšie výdavky, ktoré súvisia s predajom.

Do základu dane sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky vynaložené iba na dosiahnutie takéhoto príjmu.

– Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola obstaraná kúpou a odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva neuplynulo viac než 5 rokov, nie je takýto príjem od dane oslobodený. Je považovaný za zdaniteľný a radí sa medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

– Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením sa rozlišuje dedenie v priamom rade a dedenie v nepriamom rade. V prípade nadobudnutia dedením v priamom rade je od dane oslobodený, ak od dňa nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa uplynie aspoň 5 rokov. V nepriamom rade je predaj oslobodený od dane až po uplynutí 5 rokov odkedy nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva dedič smrťou poručiteľa.

– Ak pri predaji nehnuteľnosti, nadobudnutej darovaním neuplynulo viac než 5 rokov od jej nadobudnutia, nie je tento príjem od dane oslobodený a teda daňovníkovi vzniká povinnosť takýto príjem priznať v daňovom priznaní.

– V prípade predaja nehnuteľnosti obstaranej formou hypotéky do 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva, sa takýto príjem považuje za zdaniteľný a je potrebné podať daňové priznanie. Pri príjmoch je možné uplatniť si výdavky vynaložené na jej obstaranie, napríklad úroky z úverov od stavebných sporiteľní či úroky z hypoték poskytnutých výlučne za účelom kúpy nehnuteľnosti. Za daňové výdavky je možné považovať aj iné poplatky, napríklad poplatok za zrušenie úverovej zmluvy či poplatky za predčasné splatenie úveru, vedenie úverového účtu, zriadenie záložného práva …. .

– Ak daňovník predáva nehnuteľnosť využívanú na podnikanie a je zaradená do obchodného majetku, tak takýto príjem podlieha zdaneniu a radí sa medzi jednotlivé druhy príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa toho, na čo je nehnuteľnosť využívaná. Do daňových výdavkov je možné uplatniť zostatkovú cenu nehnuteľnosti podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov.

V prípade, že je nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku a je na podnikanie či inú zárobkovú činnosť využívaná iba sčasti, tak príjmy neoslobodené od dane v prípade predaja budú zahrnuté do základu dane v pomere, v akom daňovník tento majetok využíva na svoju činnosť.

Ak bola nehnuteľnosť preradená z obchodného majetku do osobného užívania a predaj sa uskutočnil do 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, tak tento príjem nie je oslobodený od dane z príjmov a zaradí sa medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Výdavky je možné uplatniť najviac do výšky prijatých príjmov.

– V prípade predaja nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, sa spoločne dosiahnuté príjmy z predaja a spoločné výdavky zahŕňajú do základu dane jednotlivých spoluvlastníkov podľa ich spoluvlastníckych podielom. Ak ovšem nie je právnym predpisom ustanovený alebo spoluvlastníkmi dohodnutý iný podiel.

– Ak sa rozostavaná budova predáva spolu s pozemkom, tak sa na daňové účely posudzujú samostatne. Ak je rozostavaná stavba evidovaná v katastri nehnuteľností, momentom nadobudnutia je deň právoplatného vkladu nehnuteľnosti do katastra. Príjem  predaja sa zaraďuje medzi príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. V prípade predaja po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia, je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov. Ak rozostavaná stavba nie je evidovaná v katastri, tak príjem z predaja takejto nehnuteľnosti nie je možné na účely zákona o dani z príjmov posudzovať ako príjem z predaja nehnuteľnosti. Ide o príjem z predaja majetku daňovníka a zaraďuje sa medzi ostatné príjmy. Do výdavkov je možné uplatniť výdavky napríklad na nákup materiálu a pod… .

Ak fyzická osoba dosiahne iba príjem z predaja nehnuteľnosti, tak podľa zákona o dani z príjmov nemá povinnosť registrácie na daňovom úrade.

/zdroj: financnasprava.sk/