Slovensko nedávno prijalo významné zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a zrýchliť proces verejného obstarávania. Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2024, prináša viaceré úpravy, ktoré sú dôležité nielen pre verejných obstarávateľov, ale aj pre podnikateľov a dodávateľov.

Zvýšenie limitov pre zákazky malého rozsahu

Jednou z najvýraznejších zmien je zvýšenie limitu pre zákazky malého rozsahu. Doteraz platil limit 10 000 eur, čo často spôsobovalo zbytočnú byrokraciu aj pri menších zákazkách. Novela zvyšuje tento limit na 50 000 eur, čo znamená, že verejní obstarávatelia môžu zadávať zákazky do tejto sumy bez nutnosti aplikovať postupy verejného obstarávania. Táto zmena by mala výrazne znížiť administratívnu záťaž a zrýchliť celý proces.

Úpravy pri podlimitných zákazkách

Pre podlimitné zákazky na stavebné práce došlo k zvýšeniu limitu, pri ktorom nie je možné podávať námietky, z 800 000 eur na 1,5 milióna eur. Toto zvýšenie má prispieť k rýchlejšiemu priebehu obstarávania a zníženiu počtu prekážok, ktoré často spôsobujú oneskorenia a navyšovanie nákladov.

Zrušenie žiadosti o nápravu

Jedným z ďalších krokov k zjednodušeniu verejného obstarávania je vypustenie inštitútu žiadosti o nápravu, ktorý nie je povinný podľa európskych smerníc. Namiesto toho budú môcť účastníci obstarávania podávať otázky a výhrady formou žiadosti o vysvetlenie. Tento krok by mal prispieť k plynulejšiemu priebehu celého procesu.

Výnimky z verejného obstarávania

Novela zavádza aj nové výnimky z verejného obstarávania. Napríklad zákazky na dodanie potravín pre školské stravovanie a sociálne služby budú môcť byť zadávané priamo, bez nutnosti verejného obstarávania. Toto opatrenie má za cieľ podporiť miestnych dodávateľov a zjednodušiť proces získavania základných potrieb pre verejné inštitúcie.

Nový systém sankcií

V oblasti sankcií novela prináša úpravu pokút za porušenie zákona. Namiesto fixných 5 % zo zmluvnej ceny sa pokuty budú pohybovať od 0,1 % do 5 %, čo umožňuje prispôsobiť sankcie závažnosti porušenia a zabezpečiť spravodlivejšie postihy.

Dopady novely

Očakáva sa, že tieto zmeny prinesú rýchlejšie a efektívnejšie verejné obstarávanie, čo je dobrá správa pre verejné inštitúcie, dodávateľov a v konečnom dôsledku aj pre občanov. Zníženie byrokracie a zrýchlenie procesu by malo viesť k úsporám a efektívnejšiemu využívaniu verejných prostriedkov, čím sa podporí regionálny rozvoj a miestna ekonomika.

Týmto krokom Slovensko reaguje na potrebu zjednodušenia verejného obstarávania a snahu o zefektívnenie verejných výdavkov, čím sa vytvára priaznivejšie prostredie pre všetkých zúčastnených.