V nedávnej dobe Slovenská republika prijala nový zákon, ktorý výrazne mení spôsob, akým sa nakladá s pozemkami v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). Tento legislatívny krok má za cieľ zabezpečiť efektívnejšiu správu a prevod pozemkov s ohľadom na verejný záujem a ochranu verejného majetku.

Kľúčové zmeny v zákone

Jednou z najdôležitejších noviniek je obmedzenie prevodu neknihovaných pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obcí (extravilán). Tieto pozemky, ktoré tvorili tzv. verejný majetok, nemožno scudziť a musia byť využité na účely stanovené osobitými predpismi. Tento krok má zabezpečiť, že verejné zdroje zostanú chránené a budú využívané v prospech spoločnosti.

Zákon tiež zavádza nový postup pri žiadostiach o prevod pozemkov. Žiadatelia musia najskôr vysporiadať všetkých známych vlastníkov uvedených na príslušnom liste vlastníctva a poskytnúť potrebné doklady, ako sú výpisy z registra obyvateľov, potvrdenia z obce a súdne potvrdenia o neprebehnutí dedičského konania. Tento postup má zabezpečiť, aby prevod pozemkov prebiehal transparentne a spravodlivo.

Definície a pojmy

Nový zákon prináša aj presné definície pojmov, ktoré sú dôležité pre správne uplatňovanie právnych predpisov:

Nevyhnutný prístup k nehnuteľnosti: Zabezpečenie prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa v nevyhnutnom rozsahu, pričom takýto prevod nesmie obmedziť prístup k pozemkom iných vlastníkov alebo správcov vrátane SPF.
Primeraný priľahlý pozemok: Pozemok, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa. Rozsah priľahlej plochy sa posudzuje individuálne na základe skutočného stavu a ďalších súvisiacich podkladov.
Areál hospodárskeho dvora: Pozemky v správe SPF nachádzajúce sa v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu, ktoré boli zastavané stavbami do 24. júna 1991.

Verejný záujem a ochrana majetku

Novela zákona reflektuje potrebu chrániť verejný majetok a zabezpečiť jeho efektívne využitie. Obmedzenie prevodov neknihovaných pozemkov v extraviláne je jedným z opatrení, ktoré majú zaistiť, že tieto pozemky budú slúžiť verejnému záujmu a nebudú predmetom špekulatívnych predajov.

Tento nový legislatívny rámec predstavuje významný krok smerom k transparentnejšiemu a efektívnejšiemu nakladaniu s verejnými pozemkami, pričom kladie dôraz na verejný záujem a spravodlivé uplatňovanie právnych predpisov. Očakáva sa, že tieto zmeny prinesú pozitívne výsledky v oblasti správy pozemkov a prispejú k lepšiemu využívaniu verejného majetku na Slovensku.