Štát stanovil niekoľko kritérií, ktoré musí dlžník splniť, aby mohol získať pomoc pri hypotéke. Podpora v roku 2023 sa poskytne vo forme daňového bonusu, zatiaľ čo od roku 2024 bude poskytovaná dotácia vo forme mesačnej dávky. O každú z týchto foriem podpory je potrebné individuálne požiadať. Daňový bonus sa žiada prostredníctvom daňového priznania, zatiaľ čo dotáciu je potrebné požiadať na úrade práce. Je dôležité dodržiavať všetky stanovené podmienky a postupy pri žiadosti o tieto formy pomoci.

Podmienky nároku na príspevok od 1.januára 2024

Od 1. januára 2024 zastrešuje pomoc Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, a to prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Príjem dlžníka a spoludlžníka

Pri hodnotení nároku na príspevok sa zohľadňujú zdaniteľné (hrubé) príjmy oprávnených osôb, teda dlžníka a spoludlžníka. Maximálny priemer príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka nesmie presahovať 1,6-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Na účely stanovenia nároku na príspevok sa berie do úvahy príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý je dva roky predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť. Napríklad pre žiadosti podané v roku 2024 sa to týka kalendárneho roku 2022. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2022 hodnotu 1 304 eur, pričom 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 eur.

Príjem hodnotený na príspevok:

 • Jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý je dva roky predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok.
 • Ak priemer mesačného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý je dva roky pred podaním žiadosti, prekročí stanovenú hranicu príjmu, bude sa zohľadňovať priemer mesačného príjmu za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok. V takomto prípade bude žiadateľ úradom práce, sociálnych vecí a rodiny požiadaný o predloženie dokladov preukazujúcich jeho príjem a príjem spoludlžníka.

Hypotekárna zmluva

Žiadateľ má hypotekárnu zmluvu uzatvorenú pred 1. januárom 2024, pričom za hypotekárny úver sa považuje úver poskytnutý bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (okrem stavebnej sporiteľne) na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, výstavbu alebo rekonštrukciu. Na získanie príspevku na zvýšenie splátky hypotekárneho úveru na bývanie musí byť aspoň jeden z týchto účelov uvedený v hypotekárnej zmluve a zároveň musí byť splnená podmienka zvýšenia splátky úveru.

Hypotekárny úver bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorá slúži výlučne ako trvalé bývanie:

 • pre žiadateľa,
 • pre žiadateľa spolu s blízkymi osobami
 • pre fyzickú osobu, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom žiadateľa.

Žiadateľ potvrdzuje túto skutočnosť čestným vyhlásením v žiadosti o príspevok. Nárok na príspevok vzniká iba v prípade jednej hypotekárnej zmluvy na bývanie a jednej tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Platba mesačnej splátky

Oprávnenej osobe nárok na príspevok vzniká iba vtedy, ak zaplatila mesačnú splátku v plnej výške, dohodnutým spôsobom a dohodnutým termínom uvedeným v zmluve o úvere na bývanie. Pri zohľadňovaní omeškania úhrady mesačnej splátky sa berie do úvahy najviac do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola splátka splatná.

Výška príspevku

Príspevok predstavuje 75 % pozitívneho rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za daný mesiac a referenčnou splátkou, s maximálnou sumou 150 eur mesačne. Informácie o úvere, ako je výška referenčnej splátky a výška mesačnej splátky, poskytne úradu banka.

Výplata príspevku

Úrad vypláca príspevok mesačne s oneskorením, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky pre nárok na príspevok. Úrad prevádza príspevok na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ktorý uvedie oprávnená osoba vo svojej žiadosti.

Daňový bonus za rok 2023

Pomoc poskytovaná v roku 2023 bude realizovaná vo forme daňového bonusu a bude spravovaná Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ministerstvo financií poskytne pomoc klientom bánk, ktorých úroky a splátka úveru na bývanie narástli po refinancovaní úrokovej sadzby v roku 2023. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky, maximálne však do výšky 1 800 eur ročne (150 eur mesačne).

Podmienky pre priznanie daňového bonusu:

 • Hrubý príjem daňovníka nesmie prekročiť 1,6-násobok priemernej mzdy v hospodárstve, čo zodpovedá maximálnej sume hrubého mesačného príjmu vo výške 2 086,40 eur (za rok 2022).
 • V prípade prítomnosti spoludlžníka na úverovej zmluve sa táto hranica zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eur.
 • Daňovník môže pomoc vo forme daňového bonusu uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť na bývanie.
 • Ak je na jednu nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc sa môže uplatniť len na jeden úver.
 • Nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne na bývanie daňovníka a jeho blízkych osôb a nesmie byť prenajatá.
 • Pomoc vo forme daňového bonusu je možné čerpať aj pri refinancovaní úveru do inej banky, ktoré prebehlo pred rokom 2023, pričom platia špecifické pravidlá.
 • Musí ísť o úver na bývanie poskytnutý bankou (nie stavebnou sporiteľňou).

 

Postup pre žiadateľa:

Daňový bonus sa uplatňuje prostredníctvom daňového priznania za rok 2023, ktoré sa podáva v roku 2024. V takom prípade musí daňovník požiadať banku o potvrdenie, ktoré potom priloží k svojmu daňovému priznaniu.

V prípade, že zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, môže si daňový bonus uplatniť prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie. V tomto prípade musí zamestnanec požiadať banku o potvrdenie, ktoré následne predloží svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania.

Refinancovanie úveru na bývanie a daňový bonus:

V prípade refinancovania úveru, teda prenosu úveru do inej banky, platia určité základné podmienky, ako napríklad dátum realizácie refinancovania a účel uvedený v úverovej zmluve. Všeobecne platí, že nárok na pomoc vo forme daňového bonusu je možné uplatniť po refixácii, teda po úprave výšky splátky v dôsledku zmeny úrokovej sadzby.

Pomoc vo forme daňového bonusu môže byť uplatnená aj na úvery na bývanie, ktoré boli refinancované v minulosti, pričom musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Refinancovanie muselo byť dokončené najneskôr do 31.12.2022.
 • Došlo k zvýšeniu splátky v roku 2023 v dôsledku nárastu úrokovej sadzby po refixácii.
 • V novej úverovej zmluve musí byť uvedený aspoň jeden z uvedených účelov: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Refixácia znamená zmenu úrokovej sadzby, čo má za následok zmenu výšky splátky v banke, v ktorej si klient vzal úver.

Refinancovanie znamená prenos úveru do inej banky za účelom získania výhodnejších podmienok, najmä nižšej úrokovej sadzby. V tomto prípade vzniká úplne nová zmluva s novými podmienkami a parametrami splátok.