Od 1.4. 2024 dôjde k zvýšeniu poplatkov v katastrálnom registri. Túto úpravu schválil parlament ešte pred Vianocami 19. 12. 2023, s cieľom podporiť zvýšenie príjmov štátu.

Od 1. apríla 2024 sa teda poplatok za podanie návrhu na vklad zvýši z doterajších 66 eur na 100 eur. Pri elektronickom podaní sa cena zdvihne z pôvodnej ceny 33 eur na 50 eur.

Administratívne poplatky často slúžia ako nástroj na reguláciu počtu podaní a zvýšenie efektivity práce úradov. Jednou z nevýhod tejto zmeny je stanovenie rovnakých poplatkov pre všetkých, bez ohľadu na hodnotu ich nehnuteľností. Objektívnejším prístupom by bolo účtovanie poplatkov na základe hodnoty nehnuteľností, ktoré sa týkajú návrhu na vklad.

Takýto prístup by bol prínosom pri konsolidácii menších spoluvlastníckych podielov, kde hodnota podielu môže byť nižšia ako výška poplatku.

Nové sumy správnych poplatkov

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov

8 12 50,00%
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho ú­zemia 3 5 66,70%
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho ú­zemia 17 25 47,10%
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27 40 48,10%
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7 10 42,90%
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 8 12 50,00%
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 100 51,50%
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33 50 51,50%
Splnomocnenie – správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. 266 300 12,80%
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba 9,5 15 57,90%
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba 165,5 250 51,10%
/zdroj: pravda.sk/