Ak ste v minulom roku predali byt alebo dom, nezabudnite to oznámiť správcovi dane. Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ak nedošlo k žiadnym zmenám v súvislosti s nehnuteľnosťami, ktoré vlastníte, máte v nájme alebo ich užívate, daňové priznanie nepodávate.

Pri platení dane z nehnuteľnosti je špecifické, že sa platí v aktuálnom roku a nie spätne. Dokonca si túto daň ani nepočítate sami, ale údaje na jej výpočet poskytujete správcovi dane.

Kto musí podať priznanie pri dani z nehnuteľností v roku 2024?

Daňovníkmi sú

 • Vlastník nehnuteľnosti
 • Správca nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku či obce, zapísané v katastri
 • Nájomca nehnuteľnosti, teda fyzické aj právnické osoby, ktoré si prenajali pozemok alebo stavbu od SPF, prenajali si pozemok od iného vlastníka na dobu viac než 5 rokov a sú zapísaní v katastri ako nájomcovia, alebo ak prenajali pozemky od niekoho, kto ich dostal do náhradného užívania
 • Užívateľ nehnuteľnosti, ak je nemožné zistiť vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľnosti je teda kalendárny rok – od 1. januára. Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou, kedy daňová povinnosť vzniká až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dátume, kedy sa vydražiteľ stal vlastníkom alebo po dni schválenia príklepu súdu. Druhou výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, kedy daňová povinnosť vzniká až prvým dňom nasledujúceho mesiaca, od dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

V ostatných prípadoch teda daňová povinnosť vzniká 1. januára a konči 31. decembra toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti..

Všetky zmeny je daňovník povinný oznámiť do 31. januára 2024, takže všetko čo sa zmenilo v predošlom roku. Ovplyvní to výpočet dane na rok 2024. Na dane majú vplyv zmeny ako kúpa nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti, zdedenie nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, nadobudnutie dražbou, zmena druhu pozemku, zmeny v užívaní stavby, získanie kolaudačného rozhodnutia atď… .

Daňovníci môžu v prípade dane z nehnuteľnosti podať 3 typy žiadosti:

 • Priznanie – podáva daňovník, ktorý v roku 2023 nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť, alebo daňovník, ktorý sa v roku 2023 prvýkrát stal správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti. V prípade, že sa nedá určiť vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, priznanie podáva jej užívateľ.
 • Čiastkové priznanie – podáva daňovník, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie k dani z nehnuteľnosti a v roku 2023 sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene výmery či druhu pozemku, účelu stavby, bytu či nebytového priestoru.
 • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti – podáva daňovník, ktorému ku koncu minulého roka zanikla daňová povinnosť – ak nehnuteľnosť predal, prestal ju prenajímať, užívať atď… .

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti je členená na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Vo viacerých mestách a obciach sa zvyšujú dane z nehnuteľností, ako následok inflácie, zvyšovania cien energií, legislatívnych zmien.

Povinne oslobodené od dane sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory

 • vo vlastníctve obce alebo mestských častí v Bratislave a Košiciach
 • vo vlastníctve iného štátu, využívané fyzickými osobami s výsadami a imunitou podľa medzinárodného práva
 • vo vlastníctve cirkví a registrovaných náboženských spoločností
 • vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo štátu v správe Slovenskej akadémie vied
 • vo vlastníctve štátu alebo krajov, využívané materskými, základnými, strednými školami, na vyššie odborné vzdelávanie
 • pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení atď…

Správca dane môže oslobodiť alebo znížiť daň z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov, ak ide o vlastníctvo právnických osôb, nezaložených na podnikanie, ako napríklad občianske združenia, taktiež ak slúžia školám, školským či zdravotníckym zariadeniam. Oslobodené môžu byť aj stavby alebo byty slúžiace zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou či stavby užívané na účely sociálnej pomoci; taktiež stavby, nebytové priestory alebo ich časti využívané na šport, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, osvetové zariadenia. Správca dane môže dobrovoľne oslobodiť alebo znížiť daň zo stavby alebo bytu, ktorého využitie je z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 62 rokov, s ťažkým zdravotným postihnutím či prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, slúžiace na ich trvalé bývanie. Ďalej garáže a nebytové priestory v bytových domoch, ktoré slúžia ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, s ťažkým zdravotným postihnutím, slúžiace pre motorové vozidlo používané na ich dopravu; tiež poľnohospodárske stavby, skleníky, sklady vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu. No a taktiež stavby, byty a nebytové priestory  vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.

Platenie dane z nehnuteľnosti na rok 2024

Daň z nehnuteľnosti vyrubí správca dane – na rok 2024 zvyčajne okolo mája 2024. Za výpočet dane z nehnuteľnosti  nezodpovedá daňovník. Ten poskytuje prostredníctvom priznania alebo čiastkového priznania iba údaje na správny výpočet tejto dane. Rozhodnutie o vyrubení dane bude daňovníkovi doručené. V prípade, že daň nepresiahne 33 000 eur, je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti. Správca dane môže určite platenie dane aj v splátkach. Ak je hodnota vyššia než 33 000 eur, správca dane určí platbu v najmenej dvoch rovnomerných splátkach. Daňovník to však môže zaplatiť aj naraz na číslo účtu správcu dane, ktoré daňovník nájde v rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti.